Fotografie op het hoogste niveau, alle disciplines vertegenwoordigd!

Home » About » Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

DEFINITIES

PUK BANNOV is een onderdeel van Tanko Tella Designburo
De opdrachtgever is degene die de opdracht voor werkzaamheden heeft verstrekt.
De opdracht is het verzoek, mondeling of schriftelijk, van de opdrachtgever aan Tanko Tella Designburo om werkzaamheden te verrichten.
Werkzaamheden zijn al hetgeen Tanko Tella Designburo ten behoeve van de opdrachtgever bedenkt, maakt en/of doet.
De begroting bestaat uit de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de verbonden kosten.
Tanko Tella Designburo zal voor aanvang van werkzaamheden een begroting aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen en zal pas van start gaan met werkzaamheden na ontvangst van een schriftelijk akkoord. Overschrijdingen van begrotingen tot 20% worden als risico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld. Overschrijdingen van begrotingen als gevolg van verkoopcondities door Tanko Tella Designburo ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een begroting zijn opgenomen.
Tanko Tella Designburo is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de begroting is verstuurd met de opdrachtgever te verrekenen. Alle betalingen dienen op een door Tanko Tella Designburo aan te wijzen rekening te geschieden. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reis, verzend-, transport- en portokosten, tenzij, uitdrukkelijk anders is vermeld.

OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN
De opdrachtgever is door, en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden aan de opdracht en deze voorwaarden.
Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Tanko Tella Designburo te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever. Een met deze wijziging samenhangende prijswijziging wordt door opdrachtgever zonder meer geaccepteerd.
De wijzigingen in de opdracht zijn pas van kracht na de uitdrukkelijke aanvaarding en schriftelijke bevestiging ervan door Tanko Tella Designburo.
De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
Wijzigingen in de opdracht die tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd overschreden wordt, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Tanko Tella Designburo


INSCHAKELING DERDEN
Tanko Tella Designburo is gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

BETALINGEN
Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn van uiterlijk 8 dagen tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Tanko Tella Designburo draagt zorg voor tijdige facturering.
Commercialproductie- en mediakosten dienen door Tanko Tella Designburo van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip waarop Tanko Tella Designburo tot betaling van deze kosten verplicht is.
Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door Tanko Tella Designburo van opdrachtgever te zijn ontvangen.
Tanko Tella Designburo is gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door Tanko Tella Designburo geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever of anderszins een financiële zekerheid tot betaling te verlangen.
Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Tanko Tella Designburo voldoet, verstuurt Tanko Tella een eerste herinnering met een betalingstermijn van 5 dagen, als de opdrachtgever ook deze termijn overschrijdt, stuurt Tanko Tella een tweede herinnering met een betalingstermijn van 3 dagen.
Indien de opdrachtgever ook deze betalingstermijn overschrijd zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau en is de opdrachtgever rente over het gehele factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de eerste factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) vanaf de overschrijding van de betaaltermijn van de eerste herinnering 8% met een minimum van €40,- 
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

OFFERTE

Offertes zijn 14 dagen geldig.

OPSCHORTING, STAKING EN ONTBINDING
Tanko Tella Designburo is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft.
Tanko Tella Designburo is gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Tanko Tella Designburo gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.
Tanko Tella Designburo is gerechtigd om een vergoeding te vorderen voor schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, inclusief het gederfde inkomen.

LEVERTIJDEN
Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Niet tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

ZORGPLICHT
Tanko Tella Designburo zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
Opdrachtgever en Tanko Tella Designburo dragen zorg voor de geheimhouding van alle gegevens, informatie en onderlinge communicatie die in het kader van de opdracht zijn verstrekt of geschied, voor zover die niet tot doel hebben om openbaar gemaakt te worden.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING DERDEN
Tanko Tella Designburo is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, al dan niet door hem ingeschakeld in het kader van de opdracht. Tanko Tella Designburo zal al hetgeen doen dat van hem naar eigen oordeel redelijkerwijs gevergd kan worden om in voorkomend geval een schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen. De opdrachtgever vrijwaart Tanko Tella Designburo tegen alle schadeaanspraken van derden.
Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Tanko Tella Designburo ter zake wordt vastgesteld, zal deze ter keuze van opdrachtnemer of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Tanko Tella Designburo nimmer verplicht.
De aansprakelijkheid van Tanko Tella Designburo voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde.
Tanko Tella Designburo is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

OVERMACHT
In geval Tanko Tella Designburo door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Tanko Tella Designburo het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat Tanko Tella Designburo tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
Overmacht is: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen bij de Tanko Tella Designburo en/of bij leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten Tanko Tella Designburo macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, technische storingen, natuurrampen, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen, ziekte alsmede ziekte of overlijden van familie tot in de derde graad.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Opdrachtgever verklaart bij het geven van een opdracht dat er geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden die door opdrachtgever zijn verstrekt.
Opdrachtgever vrijwaart Tanko Tella Designburo voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
Al het voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen eigendom worden van opdrachtgever op de dag wanneer het voor de werkzaamheden verschuldigde bedrag is bijgeschreven op rekening van Tanko Tella Designburo . De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanTanko Tella Designburo .
Voor zover rechten van het intellectuele eigendom van derden, in het kader van de opdracht ingeschakeld, in het geding zijn, zal Tanko Tella Designburo voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
Tanko Tella Designburo is gerechtigd onderdelen van de opdracht waarvan hij zelf intellectueel maker is, te gebruiken voor de uitvoering van andere opdrachten in het kader van zijn bedrijfsuitoefening.

AARD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Tanko Tella Designburo behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Tanko Tella Designburo de overeengekomen werkzaamheden door derden te laten verzorgen.
Evenmin is Tanko Tella Designburo gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.
Elke opdracht van opdrachtgever aan Tanko Tella Designburo , zowel mondeling als schriftelijk verkregen, geldt voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven.
Na opzegging is de opdrachtgever verplicht de nog niet afgeronde opdrachten na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

AFWIKKELING RELATIE
Alle materialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij Tanko Tella Designburo bevinden, zullen door Tanko Tella Designburo op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan Tanko Tella Designburo verschuldigd is, zal zijn voldaan.
In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en Tanko Tella Designburo eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

OVERDRACHT EN PLICHTEN
De afspraken tussen Tanko Tella Designburo en opdrachtgever mogen niet worden overgedragen aan derden tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

BEVOEGDE RECHTER
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is. Dit geldt eveneens voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.